Виникнення і розвиток кафедри

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Витоки створення кафедри сягають 1967 року. Саме у 1967 році в Київському технологічному інституті харчової промисловості, була організована кафедра технології та обладнання виробництв м'ясної і молочної промисловості, яку очолила доктор технічних наук, професор Галина Василівна Твердохліб.

З розвитком спеціальної підготовки на базі цієї кафедри в 1969 році, була створена кафедра технології і обладнання підприємств м’ясної промисловості. У 1970 кафедра змінила назву на кафедру технології м’яса та м’ясних продуктів, а у1998 році – на кафедру технології м’яса, м’ясних та олієжирових продуктів, а з 2011 – технології м’яса і м’ясних продуктів. На той час в складі кафедри працюють: к.т.н. доцент Тульчевський М.Г. – зав. кафедрой, три кандидата технічних наук, доценти: Сергеєва Г.М., Цимбалова Н.М., Руденко В.І.; два старших викладачі – к.т.н. Процюк Т.Б. і к.вет.н. Кудрявцева Т.І.; два асистента – Гончаров Г.І. і Гуць В.С. В навчально-допоміжному персоналі: зав. лабораторії Яценко А.В., ст. лаборант Коломоєць М.К., лаборант Конопляста Т.В., учбовий майстер Марченко А.В., ст. препаратор Погребна Г.С. В 1973 році на території Київського м’ясокомбінату була створена навчально-експериментальна лабораторія. зав. лабораторії – Райтаровська І.Н.

 

Руденко В.І.

 

Важливе місце в становленні кафедри як учбового і наукового підрозділу належить Михайлу Григоровичу Тульчевському, який з 1969 року був першим завідувачем новоствореної кафедри технології та обладнання підприємств м’ясної промисловості. До складу кафедри входили: доцент Цимбалова Н.М., к.т.н., ст. викладач Клименко М.М., к.т.н., ст. викладач Процюк Т.Б., асистент Сергеєва Г.М. З 1969 р. доц. Тульчевський М.Г. читає курс «Технологія м’яса і м’ясних продуктів», доц. Цимбалова Н.М. «Основи тваринництва», ст.. викладач Процюк Т.Б. «Основи проектування підприємств м’ясної промисловості», ст. викладач Клименко М.М. «Обладнання  підприємств м’ясної промисловості».

 

Кандидат технічних наук, доцент Михайло Григорович Тульчевський учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни, нагороджений двома бойовими орденами та десятьма медалями.  

Доцентом Тульчевським М. Г. була створена наукова школа з фізико-технічних основ оброблення вторинної сировини підприємств м’ясної промисловості. Для підприємств невеликої потужності кафедрою розроблена технологія переробки вторинної сировини на вологі корми.

Принцип і теоретичні основи виготовлення сухих тваринних кормів, запропоновані М.Г. Тульчевським, знайшли широке застосування в технології м’ясного виробництва на підприємствах харчової промисловості, зокрема вони були використані при розробці і виготовленні відстійної центрифуги на заводі ім. М.В. Фрунзе у м. Суми та при розробці нормативного методу розрахунків відстійних центрифуг.

Співробітниками кафедри під керівництвом М.Г.Тульчевського була розроблена технологія виготовлення сухих тваринних кормів із знежиренням м’ясної шквари і застосуванням центрифуги відстійного типу і потоково-механізованої лінії для виробництва тваринних кормів, які були впроваджені на підприємствах м’ясної промисловості України, Російської Федерації, Республіки Білорусь. По цьому напрямку наукової роботи захищені 7 кандидатських дисертацій.

Під керівництвом доц. М.Г.Тульчевського працювали відомі спеціалісти м’ясної промисловості к.т.н. Т.Б. Процюк, к.т.н. Н.М. Цимбалова, к.в.н. Т.І. Кудрявцева, к.т.н. Г.М. Сергеева, к.т.н. В.М. Старчова, К.Д. Ткаченко.

Кудрявцева Т. І.

 

З 1968 р. ст. викладач Клименко М.М. призначений на посаду заступника декану факультета, а в 1971 р. переведений на посаду доцента кафедри. Асистент Сергеєва Г.М. читає лекції по курсу «Технологія м'яса», веде лабораторні заняття по технології м'яса  і техно-хімічному контролю. В 1970 р. асистент Сергеєва Г.М.  захистила кандидатську дисертацію: «Вплив деяких харчових добавок на якість і вихід варених ковбасних виробів». На той час вона переведена на посаду ст. викладач, а в 1973 р. вибрана доцентом кафедри. В перші місяці організації кафедри всі викладачі з завідуючим кафедри активно включаються в науково-дослідну роботу на тему: «Вивчення і вдосконалення транспортних засобів при виробництві сухих тваринних кормів з застосуванням центрифуг ОПН-1000». Результати спільних наукових розробок кафедри з НДІ Укрмясомолпромом використані на: Полтавському, Одеському, Дніпропетровському  і других м'ясокомбінатах. Доцент Цимбалова Н.М. запрошена на кафедру  з Астраханського технічного інституту рибної промисловості і господарства. Працює на кафедрі з 1969 року. В 1972 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив технічних факторів на якість і стабільність кісткового жиру.» Старший викладач  Процюк Т.Б. читає лекції по курсу «Проектування підприємств м'ясної промисловості». Працює  на кафедрі з 1969 року по закінченню аспірантури. На той час Процюк Т.Б. працює над докторською дисертацією. В 1970 р.  в штат кафедри по конкурсу на посаду асистента  вибирається канд. вет. наук Кудрявцева Т.І. вона читає курс «Анатомія і гістологія с/г  тварин». В 1974 року Кудрявцева Т.І. переводиться на посаду старшого викладача.

 

Процюк Т. Б.

 

Кафедра продовжує поповнюватись новими кадрами. На посаду старшого викладача вибирається кандидат технічних наук Руденко В.І. В 1973 р. він переводиться на посаду доцента. В цьому ж році Руденко В.І. призначається проректором інституту і продовжує проводити курс «Обладнання підприємств м'ясної промисловості». З 1975 р. Руденко В.І. перейшов працювати начальником управління підготовки науково-педогогічних кадрів і аспірантів по сумісництву  читає лекції з дисципліни «Обладнення підприємств м'ясної промисловості». В перший рік створення кафедри був організований кружок НСО (науково-студенське обєднання). З кожним роком збільшувалася чисельність кружка, зросла кількість виконаних наукових робіт. У порівняні з 1970 роком в 1975 році кількість студентів, які приймали участь в НСО збільшилась в 6 раз. На той час в НСО охоплено близько 90% сдентов. В 1975 році 4 студентських науково-дослідних робіт рекомендованих на республіканський конкурс і 4 работи на інститутський конкурс. Із першого випуска молодих спеціалістів для роботи по НДСу кафедри залишений Гончаров Г.І.  В 1972 році його переводять асистентом кафедри. В 1975 р. Гончаров Г.І. поступає в заочну аспірантуру при кафедрі і працює над питаннями «Вдосконалення технологічних процесів виробництва сухих тваринних кормів».

 

 Гончаров Г. І.

 

Склад кафедри поповнюється не тільки за рахунок кращих випускників,  а і за рахунок аспірантів успішно виконуючих свою дисертаційну роботу. В 1971 році поступив в аспірантуру при кафедрі Гуць В.С., а в 1974 р. він був вибраний асистентом кафедри.

Дисертаційна робота на тему: «Дослідження процеса обезжирення м'ясної шквари і розробка нової конструкції центрифуги» ним успішно завершена. З 1970 р. кафедра готує спеціалістів високої кваліфікації через аспірантуру. Керівництво аспірантів здійснює зав. кафедрою, доц. Тульчевський М.Г. Асистенти кафедри працюють над актуальними для науки і промисловості проблемами. Всього з 1970 по 1975 р.р. вступили до аспірантури 5 магістрів, закінчили роботу і готуються до захисту 2 чоловік.

В 1972 р. на кафедрі технології м'яса створена навчально-експериментальна база при Київському м’ясокомбінаті загальною площею близько  200 кв. м. Науково-експериментальна база включає в себе науково-дослідну, навчальну і експериментальну, аспірантську, фотолабораторію, лаборантську і вагову. Навчально-експериментальна база обладнена новим сучасним вітчизняним обладненням, яке використовується для науково-дослідних розробок і навчальних цілей. З кожним роком посилюється науково-дослідна робота на кафедрі і відповідно з року в рік збільшується кількість  публікацій в республіканських і загальних виданнях, на конференціях і конгресах. 76 робіт опубліковано викладачами, аспірантами і робітниками кафедри за 6 років. Протягом всього періода функціонування кафедри викладачі працюють над підвищенням  своєї кваліфікації. В 1974 р. зав. кафедрою, доцент Тульчевський М.Г. захистив докторську дисертацію, над докторською дисертацією успішно працює ст. викладач Процюк Т.Б., Гуць В.С., завершив роботу над кандидатською дисертацією і  готує її до захисту. Гончаров Г.І. успішно працює над виконанням кандидатської дисертації.

З 1991 по 2002 рр. кафедру технології м'яса і м'ясних продуктів очолював доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України Михайло Миколайович Клименко.

Створена професором Клименко М.М. наукова школа з напрямку розробки технології харчових продуктів лікувально-профілактичного спрямування дозволила провести цілеспрямовану роботу по впровадженню цих продуктів на м'ясопереробних підприємствах України, лікувально-профілактична дія яких підтверджена висновками інституту ендокринології і обміну речовин НАН України. Значна кількість розробок кафедри була направлена на виконання Державної програми по охороні здоров’я дітей від наслідків Чорнобильської катастрофи. Під його керівництвом була розроблена технологія і потоково-механізована лінія по виготовленню фаршу для варених ковбасних виробів, впровадження якої дозволило підвищити вихід і якість готового продукту.

Колективом кафедри розроблені та впроваджені технології ковбасних виробів і м'ясних продуктів понад 60 найменувань. Розроблені понад 20 технологій ковбасних виробів і напівфабрикатів з використання продуктів переробки сої, екструзованих рослинних круп, харчової мідійної білкової маси. Новизна наукових розробок співробітників кафедри була підтверджена 100 авторськими свідоцтвами і 13 патентами України.

Професор Клименко М.М. автор і співавтор понад 300 наукових та методичних праць,  у тому числі двох монографій, двох підручників, серед них «Технологія м’яса та м’ясних продуктів», посібника «Технологічне проектування м'ясо-жирових підприємств м’ясної промисловості», 30 авторських свідоцтв та патентів України на винаходи, а також стандартизованих технологій виробництв м'ясопереробної галузі, які впроваджені на провідних підприємствах України. Професор Клименко М.М. підготував одного доктора і 15 кандидатів наук, у тому числі 3-х іноземців.

З 2002 року по 2019 рік кафедру технології м’яса і м’ясних продуктів очолювала доктор сільськогосподарських наук, професор Людмила Василівна Пешук.

Пешук Л.В.

 

Професор Пешук Людмила Василівна відзначена подякою Міністерства аграрної політики України (2005 р.), грамотою Міністерства освіти і науки України «За високий професіоналізм у підготовці фахівців для харчової промисловості» (2011р.).

Професор Пешук Л.В. автор монографії «Технологія купажованих жирів збалансованого жирно кислотного складу», одноособових підручників «Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м’яса та м’ясних продуктів», «Технологія переробки вторинних продуктів м'ясної галузі»; навчальних посібників «Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м'яса і м'ясопродуктів», «Біохімія та технологія олієжирової сировини», «Технологія парфумерно-косметичних продуктів», «Технологія м'ясопродуктів із нетрадиційної м'ясної сировини»

Автор понад 400 наукових і методичних публікацій, з них 2 – у журналах бази Scopus, 30 – Index Copernicus, 259 – у фахових видання виданнях, 109 патентів України, 5 авторських свідоцтв, співавтор української червоної молочної породи великої рогатої худоби та її внутріпородних селекційних структурних формувань, авторське право № 60131 на літературний твір наукового характеру «Спосіб виробництва білково-мінерального збагачувача геродієтичного».

Підготувала шість кандидатів технічних наук.

Професор Пешук Л.В. – член Спеціалізованої Ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій – 05.18.04 «Технологія м'ясних, молочних продуктів та продуктів із гідробіонтів», член державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики «Технічний комітет стандартизації: молоко, м’ясо та продукти їх переробки» ТК 140, голова підкомісії з технологічних спеціальностей науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України комісії з напрямку «Харчові технології та інженерія».

За керівництва професора Пешук Л.В. колектив кафедри здійснював наукові дослідження присвячені вдосконаленню традиційних і розробці інноваційних технологій спеціальних продуктів з нетрадиційної м’ясної сировини з широким спектром функціональних властивостей для загального і дієтичного харчування різних вікових і фізіологічних груп населення, розробці наукових і практичних аспектів технологій вітчизняних м’ясопродуктів з залученням грибної сировини промислового вирощування. Новизну наукових розробок підтверджено розробленими нормативними документами, патентами України на винахід та корисну модель.

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем«Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Зворотній зв'язок


© 2022 | КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Search